SDNHiS - Seminarium

Od feminatywum do tekstu - projekt zrównoważonej strategii feminizacji

dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa 

czwartek 18 listopada 2021 r. godz. 15.00

 

Forma zdalna (G-Suite, Google Meet)

 

Nota biograficzna:

Agnieszka Małocha-Krupa, językoznawczyni, od początku drogi zawodowej związana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relację język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią. Razem z Katarzyną Hołojdą, Patrycją Krysiak i Wiktorem Pietrzakiem wydała Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych (2013), publikację nagrodzoną w konkursie „Media Równych Szans” (I miejsce), ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Jest też redaktorką Słownika nazw żeńskich polszczyzny (Wrocław 2015), autorką monografii Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka (Wrocław 2003) oraz Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych (Wrocław 2018). Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kieruje wrocławską Pracownią Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich.